phone+421 917 450 460

Zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky

1. POSTUP SPOLUPRÁCE

1. Na základe dopytu vypracujeme klientovi predbežnú cenovú ponuku na prenájom párty stanu.
2. Po odsúhlasení cenovej ponuky zrealizujeme obhliadku miesta akcie.

Obhliadka miesta akcie.

Každá montáž stanu si vyžaduje obhliadku miesta akcie/podujatia. Obhliadkou miesta predídeme prípadným nezrovnalostiam, ktoré by nám počas montáže mohli skomplikovať prácu.

Počas obhliadky klientovi:

 •  vymeriame plochu miesta akcie,
 •  vysvetlíme postup spolupráce,
 •  odovzdáme návrh Nájomnej zmluvy k nahliadnutiu,
 •  poskytneme inšpiráciu a užitočné informácie ohľadne možnosti realizovanej akcie / podujatia.


3. Vypracujeme 3D vizualizáciu stanu.
4. Zapracujeme klientové pripomienky a požiadavky do Nájomnej zmluvy.
5. Vypracujeme projekt – prenájom stanu.
6. Vypracovaný hotový projekt spolu s Nájomnou zmluvou a zálohovou faktúrou (50% z celkovej ceny) doručíme klientovi prostredníctvom pošty.
7.  Montáž párty stanu.
8.  Kolaudácia párty stanu (odovzdanie párty stanu)
9.  Úhrada zvyšných 50% z ceny stanu najneskôr v deň kolaudácie.
10. Demontáž párty stanu.


2. NÁJOMNÁ ZMLUVA SPOJENÁ S MONtÁŽOU A DEMONTÁŽOU STANU

Ak sa klient rozhodne pre využitie našich služieb, uzatvárame s klientom Nájomnú zmluvu spojenú s montážou a demontážou stanu.
Do zmluvy (Spoločné ustanovenia v bode č.8) dopĺňame všetky individuálne požiadavky a pripomienky klienta, ktoré chce mať v zmluve zapracované.

Nájomná zmluva obsahuje:

 •  cenovú ponuku
 •  objednávku
 •  certifikát stanu
 •  ostatné dokumenty

Zmluva o dielo k nahliadnutiu: pdf PDF dokument3. PLATOBNÉ PODMIENKY

Zálohová faktúra

Po písomnom odsúhlasení (e-mailom) cenovej ponuky objednávateľom vystavíme a poštou doručíme zálohovú faktúru na úhradu zálohy vo výške 50 % z ceny prenájmu stanu. Splatnosť zálohovej faktúry je spravidla 14 dní.

Riadna faktúra

Ak odovzdáme párty stan objednávateľovi a objednávateľ podpíše Odovzdávací a preberací protokol na znak toho, že nemá voči predmetu nájmu žiadne výhrady, vzniká objednávateľovi povinnosť uhradiť zvyšných 50 % z ceny nájmu.

Zhotoviteľ vystaví a osobne doručí riadnu faktúru objednávateľovi pri kolaudácii (odovzdaní) stanu. Splatnosť riadnej faktúry je v deň kolaudácie párty stanu.

V prípade, že si objednávateľ písomne doobjedná od zhotoviteľa príslušenstvo naviac alebo čokoľvek iné na čom neboli obe zmluvné strany vopred dohodnuté, budú položky navyše naúčtované v riadnej faktúre.

Ak má objednávateľ iný bankový subjekt ako zhotoviteľ, objednávateľ je povinný zaslať kópiu potvrdenia o úhrade riadnej faktúry zhotoviteľovi prostredníctvom e-mailu v deň kolaudácie (odovzdania) stanu.


4. CENA

Cena za prenájom párty stanu jestanovená vždy na základe vzájomnej dohody objednávateľa a zhotoviteľa.

Podkladom pre úhradu ceny je zálohová a riadna faktúra vystavená zhotoviteľom.

Cena za párty stan obsahuje:

 • prenájom stanu
 • montáž stanu
 • demontáž stanu


Aktuálny cenník párty stanov BRAN MARQUEES.

Aktuálny cenník príslušenstva do párty stanu.

OSTATNÉ POPLATKY:

Ak pri montáži alebo demontáži vznikne práca naviac mimo dohodnutej cenovej ponuky, zhotoviteľ je oprávnený účtovať si za jedného zamestnanca 8,30,- € bez DPH za každú začatú hodinu.


5. STORNO POPLATKY

Ak objednávateľ zruší objednávku za prenájom stanu alebo príslušenstva, zaniká mu nárok na vrátenie zálohy. 
 

 
« späť na hlavnú stránku

youtube